Terveydenhuollon tietojärjestelmät

My+®

My+®  on kliinisten laboratorioiden tietojärjestelmäpalvelu, joka kokoaa yhteen kaikki erikoisalat kliinisestä kemiasta ja hematologiasta mikrobiologiaan, patologiaan ja genetiikkaan.

My+® ohjaa käyttäjää kaikissa laboratoriotyön vaiheissa. Se kertoo, mitä tietoja eri kenttiin pitäisi kirjata ja mihin toimintoon käyttäjän tulisi seuraavaksi edetä.

Kaikki tulokset erikoisalasta riippumatta on mahdollista saada samaan järjestelmään, josta ne ovat käytettävissä yhdellä kirjautumisella. Järjestelmä tukee monipuolisesti erilaisia tutkimuksia, joita tehdään eri paikoissa laboratorio-organisaation sisällä.

Laboratorion ammattilainen saa halutessaan kokonaiskuvan potilaasta ja voi lausua useita tutkimuksia yhdellä kertaa. Tuloksia on myös helppo vertailla potilaan aiempiin tuloksiin. Kaikki tämä parantaa lopulta potilaan hoitoa.

Analysaattorien tulokset voidaan välittää tilaajille suoraan ja ilman viiveitä. Reaaliaikainen  laadunvalvonta ja autoverifiointi havaitsevat mahdolliset virheet
tarkasti ja luotettavasti.

Tuloksiin voidaan liittää liitetiedostoja, jotka tukevat tulosten tulkintaa. Nämä tiedostot tulevat My+® laboratorion tietojärjestelmään suoraan siihen integroiduilta analyysilaitteilta, kameroilta ja skannereilta.

Mylabilla on laiteliitännöistä ja järjestelmäintegraatioista pitkä kokemus, jonka ansiosta hankalatkin integraatiot onnistuvat joustavasti asiakkaan toiveiden mukaan.

Asiakkaita tutustumassa palveluihimme Mylabin 30-vuotisjuhlassa
Asiakkaita tutustumassa palveluihimme Mylabin 30-vuotisjuhlassa

Preanalytiikka

My+® on mukana joka askeleella jo ennen kuin näytteet saapuvat laboratorioon analysoitavaksi. Hoitoyksiköt voivat tilata tutkimuksia My+ care® -ohjelmassa. Tutkimustilaukset voidaan välittää My+® laboratorion tietojärjestelmään myös muista hoitoyksiköiden käyttämistä tietojärjestelmistä.

Näytteenottajilta My+® on saanut kiitosta erityisesti helppokäyttöisyydestään. Uusien työntekijöiden perehdytys helpottuu, kun heille ei tarvitse opettaa monimutkaista järjestelmää. Kaikki näytteenottajan tarvitsemat tiedot näkyvät samassa näkymässä, mikä vähentää ylimääräistä klikkailua. Myös näytteenottoon ja näytteiden säilytykseen liittyvät ohjeet ovat selvästi näkyvissä.

Näytteenottajan ei tarvitse etukäteen tietää, millaisia näytteitä hän ottaa, vaan kaikki näytteenotto tapahtuu yhdessä toiminnossa. Samalla toiminnolla hoidetaan myös näytteen saapuminen laboratorioon ja lähetys edelleen tekopaikkaan. Jos samasta potilaasta on tilattu yksittäin useita näytteitä, ne voidaan yhdistää näytteenottotilanteessa. Näytetarroille saadaan tulostettua kaikki oleelliset tiedot, mikä helpottaa näytteenottajan työtä ja näytteen jatkokäsittelyä.

Näytteen kulkua laboratoriossa on helppo seurata My+® aikaleimojen avulla. Näin voidaan löytää prosessin pullonkaulat, jotka hidastavat näytevirtaa. My+® mobiilinäytteenoton avulla voidaan nopeuttaa näytevirtaa osastoilta laboratorioon, tarkentaa aikaleimoja, täsmentää kuittauksia ja tasata työkuormaa.

Laitteilla tehtävät tutkimukset

My+®  poistaa turhia työvaiheita ja vapauttaa laboratorion ammattilaisten työpanosta muihin, tärkeämpiin tehtäviin. Myös virheet vähenevät, kun monet toiminnot tapahtuvat automaattisesti.

Analysaattorien toiminnan ja laiteliitäntöjen valvonta ei vaadi läsnäoloa laitteiden vieressä. My+® laboratorion tietojärjestelmässä laitteita voidaan valvoa yhdestä paikasta ja yhdeltä näytöltä.

Myös laiteliitäntöjen hallinta ja tulosten tarkastelu onnistuvat yhdestä työpisteestä. Jos kaikki sujuu hyvin, automaatiolinjasto ja analyysilaitteet toimivat automaattisesti. Käyttäjä voi keskittyä oleelliseen, eli mahdollisten ongelmatilanteiden ratkomiseen.

Samassa näkymässä voidaan valvoa useita laitteita ja hyväksyä niiltä tulevia tuloksia. Laitteiden näkymä päivittyy automaattisesti, ilman ylimääräisiä klikkauksia.

My+® voidaan liittää kaikkiin Suomessa käytössä oleviin analyysilaitteisiin. Mylabin pitkä kokemus laiteliitännöistä ja hyvät suhteet laitetoimittajiin takaavat sen, että liitännät onnistuvat asiakkaan tarpeiden mukaan, nopeasti ja edullisesti.

Tulokset on mahdollista julkaista automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Laboratorion ammattilainen tarkastaa vain tulokset, joissa autoverifiointi havaitsee jotain poikkeavaa.

Analysaattoriliitännät voivat olla koko ajan päällä, vaikka toiminto ei olisi käytössä näyttöpäätteellä. Jokaisella käyttäjällä on omat tunnukset järjestelmään, joten toiminnan seuranta on helppoa.

Myös vierianalytiikan laitteet voidaan liittää samaan tietojärjestelmään. Tarvittaessa ne voidaan erotella omaksi laiteryhmäkseen.

Autoverifiointi

Laboratoriotulosten automaattinen tarkastaminen
eli autoverifiointi vähentää virheitä, nopeuttaa tulosten toimittamista
tilaajille ja säästää laboratorion henkilökunnan työaikaa.

My+® laboratorion tietojärjestelmässä  kaikki tulokset tarkastetaan automaattisesti, olipa
kyse automaatiolinjastolla tapahtuvasta tutkimuksesta, pienellä laitteella tehtävästä harvinaisemmasta tutkimuksesta tai käsin syötetystä tutkimuksesta.

Asiakas voi itse määritellä, miten kunkin
tutkimuksen tulokset tarkastetaan. Deltatarkastuksessa tulosta verrataan potilaan edelliseen tulokseen, rajatarkastuksessa mm. kriittisiin rajoihin, jotka perustuvat potilaan ikään, väestöryhmään ja tutkimusmenetelmään. Käyttäjä näkee helposti käytetyt laskentakaavat ja voi lisätä niitä myös itse.

Poikkeavat tulokset ja hälytyksen syyt esitetään visuaalisesti niin, että käyttäjä
näkee yhdellä silmäyksellä, pitääkö johonkin reagoida ja miksi. Tämän jälkeen
epäilyttävät tulokset voidaan katsoa vielä läpi ja päättää, voidaanko ne julkaista vai tulisiko tutkimus tehdä uudelleen.

Tutkimuskohtaisesti voidaan käyttää myös tulosten automaattista julkaisua. Silloin tulokset siirtyvät tilaajalle automaattisesti, jos ohjelma ei havaitse niissä mitään poikkeavaa. Tuloksiin voidaan myös liittää automaattisesti lausuntoja ja huomautuksia.

Käsin tehtävät tutkimukset

Käsin tehtävien tutkimusten toiminnot on suunniteltu tukemaan erilaisia näyteprosesseja ja niiden seurantaa.

My+® kertoo, mihin toimintoon käyttäjän tulisi mennä seuraavaksi, eikä päästä häntä prosessin kannalta väärään toimintoon. Näyteprosessien tarkempi seuranta auttaa myös työntekijöiden resursoimisessa eri työpisteisiin.

Vaikka mikrobiologian ja patologian tutkimuksia tehdään pitkälti käsin, tulkinnan tukena käytetään myös laitteita, kuten kameroita, värjäysautomaatteja ja kudoskäsittelijöitä. Nämä laitteet voidaan liittää järjestelmään sujuvasti ja edullisesti.

Liitetiedostoja ja mittaustuloksia voidaan siirtää laitteilta My+® laboratorion tietojärjestelmään automaattisesti. Tietojen syöttäminen käsin järjestelmään vähenee, mikä vähentää virheitä ja vapauttaa laboratorion ammattilaisten työaikaa muihin, tärkeämpiin tehtäviin.

Kun näytteet on digitalisoitu, ne voidaan lausua ajasta ja paikasta riippumatta,
vaikkapa toisessa sairaalassa. Järjestelmään voidaan liittää myös kuvantunnistuslaitteita, jotka seuraavat elatusmaljoja ja hälyttävät muutoksista automaattisesti.

Puheentunnistusintegraation avulla lausunnot voidaan sanella suoraan järjestelmään. Tämä säästää tekstinkäsittelyn tarvetta ja nopeuttaa vastausten
saamista hoitoyksiköiden käyttöön.

My+® tukee myös genomitiedon parempaa hyödyntämistä hoitoprosessissa.
Järjestelmään on mahdollista rakentaa liitännät genetiikan erikoisjärjestelmiin, jolloin kaikki potilaan tulokset näkyvät samassa tietojärjestelmässä.

Laadunvalvonta

Laadunvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että analysaattorit tai käsin tehtävät tutkimukset tuottavat luotettavia, paikkansapitäviä potilastuloksia. Laadun varmistamiseksi potilasnäytteiden joukossa tutkitaan kontrollinäytteitä, joiden tuloksille on määritelty tavoitearvot.

My+® ohjaa laboratorion ammattilaisia siinä, kuinka usein kontrollinäytteitä tulee tutkia milläkin analysaattorilla. Se myös muistuttaa käyttäjää lähestyvästä kontrollien ajosta. Käyttäjä voi seurata tuloksia helposti reaaliaikaisesta valvontanäytöstä ja reagoida mahdollisiin ongelmiin heti. Jos kontrollitulos poikkeaa tavoitteesta, laadunvalvontaohjelmisto hälyttää ja pysäyttää
tulosten automaattisen julkaisun. Tämän jälkeen laboratoriohoitaja tarkastaa, onko vika kontrollinäytteessä vai analysaattorissa.

My+® laadunvalvonnan ohjelmistolla voidaan luoda graafisia raportteja, jotka kertovat laboratorion toiminnasta jollakin aikavälillä. Seurantaraporttien avulla voidaan tarkkailla esimerkiksi tiettyjä kuukausittaisia tunnuslukuja ja tulostasoja.

My+® mahdollistaa suoran integraation myös ulkoisen laadunvalvonnan järjestelmiin. Tämä säästää laboratorion ammattilaisten työaikaa ja vähentää virheitä.

Postanalytiikka

Hoitoyksiköt voivat katsella potilastuloksia My+ care® -ohjelmassa. Kun hoitoyksiköiden käyttöliittymä on osa laboratoriotietojärjestelmää, kaikki tieto on lääkärien ja hoitajien käytössä täydellisenä ja reaaliaikaisesti.

Tuloksia ja vastauksia voidaan kuitenkin välittää kaikille hoitoyksiköille riippumatta siitä, mitä tietojärjestelmää hoitoyksikkö käyttää.

My+® laboratorion tietojärjestelmästä voidaan rakentaa liittymät laboratorion raportointi- ja laskutusjärjestelmiin. My+® data-analytiikka -palvelun avulla laboratoriotiedosta voidaan muodostaa tietovarasto tai muu analyysitietokanta, joka on erillään operatiivisista tietokannoista. Näin saadaan yhteismitallista ja reaaliaikaista tietoa laboratorion toiminnasta.

Lakisääteiset tartuntatauti- ja syöpärekisteri-ilmoitukset hoituvat My+® laboratorion tietojärjestelmästä helposti ja vaivattomasti. Tarvittavat tiedot voidaan välittää myös valtakunnalliseen Kanta-arkistoon.

 

Verikeskusjärjestelmä

Kun potilaan hoidossa tarvitaan verivalmisteita, lääkäri voi tilata niitä verikeskuksen tietojärjestelmän avulla. Sairaalan verikeskus vastaanottaa tilaukset, analysoi verinäytteet ja etsii potilaalle sopivan valmisteen. Mylabin verikeskusjärjestelmä My+® verikeskus palvelee koko verensiirtoprosessia verivalmisteiden tilauksesta ja varastonhoidosta aina siirron jälkiseurantaan.

My+® verikeskus toimii joustavana kommunikointikanavana verikeskuksen, osaston, laboratorion ja Veripalvelun välillä. Järjestelmä kertoo aina oikea-aikaisen tiedon verituotteiden varastotilanteesta, ja sen avulla veren tilaukset ja toimitukset potilaalle hoituvat saumattomasti ja nopeasti.

My+® verikeskusjärjestelmän  sisäänrakennettu säännöstö ohjaa sekä laboratoriotulosten vastaamista että veritoimituksia. Järjestelmä mahdollistaa sähköisen sopivuuskokeen, jossa järjestelmä vertaa potilaan ja verivalmisteen tietoja ja selvittää valmisteen sopivuuden potilaalle.

Poikkeavuudet aiheuttavat hälytyksen, ja järjestelmä voi jopa estää väärän tapahtuman suorittamisen. Näin järjestelmä valvoo verensiirron turvallisuutta ja varmistaa, että oikea tuote menee oikealle potilaalle oikeaan aikaan.

Järjestelmään voidaan kirjata kaikki verensiirtoihin liittyvät välittömät ja viivästyneet reaktiot ja haittavaikutukset. Jälkeenpäin järjestelmä mahdollistaa siirtoprosessin kattavan jäljittämisen. Potilaan kaikki verensiirtoon vaikuttavat tiedot ovat aina helposti nähtävissä, jolloin siirtoreaktioiden ja mahdollisten haittavaikutusten jälkiseuranta on helppoa ja oikea-aikaista.

My+® verikeskus on liitettävissä kaikkiin tunnettuihin analysaattoreihin ja terveydenhuollon järjestelmiin. Se tukee sairaanhoitopiirien välistä moniorganisaatiokäyttöä ja on integroitavissa myös SPR:n Ketju-toimintamalliin.

My+® verikeskus tarjoaa työkalut myös toiminnan päivittäisraportointiin. Esimerkiksi My+® data-analytiikan avulla järjestelmästä voi hakea oikea-aikaista ja helposti tulkittavaa tietoa raportoinnin laajempiin tarpeisiin.

Verikeskusjärjestelmän asiantuntijoita Mylabin 30-vuotisjuhlassa (Kuva: Olli-Pekka Latvala)
Verikeskusjärjestelmän asiantuntijoita Mylabin 30-vuotisjuhlassa (Kuva: Olli-Pekka Latvala)

My+ verikeskus integroidaan Apottiin 

Töihin meille Uutiset | 05.01.2021

Haemme nyt projektipäällikköä ja ICT-asiantuntijaa

Uuden vuoden mukavat rekrytointiuutiset saavat jatkoa, sillä nyt haemme... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 30.12.2020

Uusi vuosi tuo tullessaan mielenkiintoisia työtehtäviä – katso avoimet tehtävämme ja laita hakemuksesi jo tänään!

Vuosi 2021 lähtee Mylabilla käyntiin mukavissa merkeissä, sillä käynnistämme... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 30.12.2020

Hae meille tietojärjestelmien integraatioasiantuntijaksi tai integraatioiden kehittäjäksi

Tarjolla on monipuoliset ja mielenkiintoiset pestit My+ järjestelmän integraatioasiantuntijalle... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 30.12.2020

Hae meille tekniseksi asiantuntijaksi

Nyt olisi useampi paikka auki tekniselle asiantuntijalle. Tässä monipuolisessa... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 30.12.2020

Haemme ohjelmistokehittäjiä – front end, back end ja full stack

Haemme nyt ohjelmistokehittäjiä My+ järjestelmäkokonaisuuden ja My+ verikeskuksen tuotekehitykseen... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 30.12.2020

Hae meille ICT-asiantuntijaksi

Haemme sisäiseen tietohallintoomme palveluhenkistä ICT-asiantuntijaa vastaamaan laitteidemme ja järjestelmiemme... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 22.12.2020

Hae meille projektipäälliköksi

Haemme Palvelut-osastollemme uteliasta ja rohkeaa projektipäällikköä varmistamaan onnistumistamme projekteissa,... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 17.12.2020

Haemme nyt HR-assistenttia

Haemme lisää osaajia joukkoomme ja etsimme nyt HR-assistenttia tiimiimme. » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 02.12.2020

Meillä on rekry käynnissä – haemme nyt valmentavaa osaamisalueen vetäjää joukkoomme!

Haemme meidän tuotekehitysyksikköön uuteen rooliin valmentavaa osaamisalueen vetäjää (Competence... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 19.10.2020

Haemme nyt Product Owneria kliinisen mikrobiologian ja kemian tuotekehitykseen

Haemme Mylabille PRODUCT OWNERIA vahvistamaan mikrobiologian ja kliinisen kemian... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 13.10.2020

Virus luo ja tuhoaa

Elämän edellytyksiä maailmankaikkeudessa tutkivan astrobiologian näkökulmasta viruksilla on ollut... » Lue lisää
Töihin meille Uutiset | 29.09.2020

Sales Manager, Stockholm

Etsimme nyt myyntipäällikköä Tukholmaan. » Lue lisää
Mylab Nyt Referenssit | 03.09.2020

Mehiläisen projekti Etelä- Koreaan sujui rivakasti

Mehiläinen lähetti keväällä koronavirusnäytteitä analysoitavaksi Etelä-Koreaan. Mylab auttoi potilaiden... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 21.08.2020

Kliinisen mikrobiologian hyvät, pahat ja me

Tyksin laboratoriotoimialueen johtaja Antti Hakanen ei ajatellut olevansa mediaseksikkäällä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 13.08.2020

Rokotekehitys on matka kohti normaalia

Massiivisten panostusten siivittämänä ensimmäinen koronarokote aiotaan saada laajaan jakeluun... » Lue lisää