Nopeampi diagnoosi syöpäpotilaalle

Julkaistu 21.09.2017
Teksti Virpi Ekholm
Kuvat Bruce Friedman
Emeritusprofessori Bruce Friedman
Emeritusprofessori Bruce Friedman

Kuka?

Bruce A. Friedman

  • Emeritusprofessori Michiganin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, patologian osastolla.
  • Erikoistunut patologian alan tietojärjestelmiin sekä strategiseen suunnitteluun patologiassa ja laboratoriolääketieteessä.
  • Johtaa patologian koulutusjärjestöä, joka järjestää vuosittain alan tietojärjestelmiin ja teknologiaan keskittyvän Lab InfoTech Summit -koulutustapahtuman.
  • Kirjoittaa aktiivisesti laboratorioalan blogia: www.labsoftnews.com

Professori Bruce Friedman haluaisi valjastaa tietojärjestelmät palvelemaan paremmin syöpäpotilaan diagnostiikkaa. Integroimalla ja jalostamalla tietoa potilas voisi saada oikean diagnoosin nopeammin ja ilman turhia tutkimuksia.

Better, faster, cheaper” – parem­min, nopeammin ja edullisemmin. Näin voisi syöpäpotilas saada diag­noosinsa, jos radiologian ja pato­logian järjestelmiin tallennettu tieto koottaisiin yhteen ja luotai­siin järjestelmä, joka analysoisi tä­tä tietoa ja osaisi ehdottaa oikeita tutkimuksia.

Tätä mieltä on Bruce Friedman, emeritusprofessori Michiganin yliopistosta, joka on erikoistunut patologian alan tietojärjestelmiin sekä strategiseen suunnitteluun patologiassa ja laboratoriolääke­tieteessä.

Friedman on juuri palannut Chi­cagosta, jossa hän puhui integroi­dusta diagnostiikasta radiologian alan huippukonferenssissa. Palau­te oli erittäin positiivista.

Mielenkiintoisin kommentti oli, että kyse on lopulta kulttuuris­ta. Suurimmat esteet ovat meissä itsessämme, hän kertoo Skypen välityksellä Michiganista.

Koko uramme ajan meille on kerrottu, että mitä enemmän teemme testejä, sen parempi. Yh­dysvalloissa sairaaloiden parhaat tuottomarginaalit ovat laborato­riotutkimuksissa ja radiologiassa. Toisaalta radiologit ja patologit ovat entistä erikoistuneempia, eikä heillä ole aikaa tai halua yh­teistyöhön. He ovat liian kiireisiä tekemään enemmän ja enemmän testejä, jotka eivät ehkä olisi tar­peellisia, Friedman kärjistää.

Turhat tutkimukset pois

Friedman ehdottaa ratkaisuksi integroitua diagnostista tieto­palvelinta ja päätöksenteon tuki­järjestelmää, joka kokoaisi tietoa laboratorio- ja kuvantamisjärjes­telmistä ja analysoisi sitä erilais­ten algoritmien, sääntöjen ja heu­ristiikkojen avulla.

Lopputuloksena järjestelmä eh­dottaisi, mikä tutkimus potilaalle kannattaa seuraavaksi tehdä. Jos hoitava lääkäri niin haluaisi, poti­las voitaisiin lähettää tutkimuksiin automaattisesti. Turhat tutkimuk­set jäisivät pois ja hankalat poti­lastapaukset ratkeaisivat aiempaa nopeammin.

Tällä hetkellä keräämme val­tavan tietomäärän potilastieto­järjestelmään ja sanomme kliini­koille: ”etsi mitä tarvitset”. Siinä ei ole mitään järkeä, Friedman puuskahtaa.

Sen sijaan meidän tulisi käsi­tellä ja analysoida etukäteen tätä tietomäärää, jotta voisimme tarjo­ta tarkempia vastauksia kliinikoille ja helpottaa heidän työtään.

Erityisesti järjestelmästä olisi hyötyä hankalissa potilastapauk­sissa, joissa oikean diagnoosin tekeminen on salapoliisin työtä. Friedman uskoo, että ”tekoäly” auttaisi pääsemään oikeaan diag­noosiin nopeammin, vaikka se ei korvaakaan eri erikoisalojen osaa­jien tapaamisia ja keskusteluja po­tilaan hoidosta.

Johtajat tulee vakuuttaa hyödyistä

Vaikka Friedmanin ehdotus edel­lyttää kulttuurin muutosta, pa­tologit ja radiologit itse eivät ole suurin este järjestelmän kehittä­miselle. Eniten vastustusta hanke herättää Friedmanin mukaan sai­raaloiden johdossa ja potilastieto­järjestelmien kehittäjissä.

En usko, että saamme kos­kaan tällaista älykkyyttä potilas­tietojärjestelmiin, koska niiden tehtävä on lähinnä muodostaa lasku­ja ja arkistoida toimenpiteitä. Sairaa­loiden johto ei puolestaan ilahdu aja­tuksesta, koska he ovat jo käyttäneet satoja miljoonia dollareita potilastie­tojärjestelmiin. Nyt heille kerrotaan, että nämä järjestelmät eivät tuota­kaan sitä hyötyä, jota tarvitaan.

Friedman uskoo, että sairaaloiden johtoporras kääntyy lopulta uuden järjestelmän puolelle. Ensin heidät tulee kuitenkin vakuuttaa siitä, että se säästää rahaa ja tuottaa parempia tuloksia.

Friedman korostaa, että järjestel­mä ei vie auktoriteettia potilaita hoi­tavilta syöpälääkäreiltä. Se tarjoaisi vain työkalut nopeampaan diagnos­tiikkaan – kliinikko voisi itse päättää, puuttuuko hän tutkimusten kulkuun vai lähettäisikö järjestelmä potilaan uusiin tutkimuksiin automaattisesti.

Patologian ja radiologian ammat­tilaisia tarvitaan puolestaan järjes­telmän kehittämisessä ja ylläpitämi­sessä. Sen käyttämiä algoritmeja ja sääntöjä tulee päivittää säännölli­sesti: vaikka järjestelmä toimii auto­maattisesti, se edellyttää ammatti­laisten hallinnointia ja valvontaa.

Järjestelmä ei korvaa ihmistä

Entä sitten potilas itse, tulisiko jär­jestelmän välittää tietoa hänellekin?

Bruce Friedman näkee, että po­tilas tulisi saada entistä tiiviimmin mukaan diagnostiseen prosessiin. Mikään tietojärjestelmä ei kuiten­kaan korvaa ihmistä tulosten välit­tämisessä.

Friedmanin mukaan potilaaseen olisi hyvä olla yhteydessä päivittäin, kun hän odottaa levottomana tulok­siaan. Kiireiset kliinikot eivät tätä eh­kä ehdi tehdä, mutta sairaanhoitajat voisivat käydä näitä keskusteluja po­tilaiden kanssa.

Potilas tulisi pitää ajan tasalla siitä, mitä tuloksia on saatu. Kun ky­seessä on syöpä, tulokset ovat kui­tenkin niin monimutkaisia, että poti­las ei voi ymmärtää niitä omin päin, hän pohtii.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Mylab Nyt-lehden numerossa 1 vuonna 2015

Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Mylab Nyt Mylab Palvelee | 22.05.2019

My+® mullisti HUSin verikeskusten työtavat

HUSLAB siirtyi My+® verikeskussovelluksen käyttöönmaaliskuun alussa. Se muutti merkittävästi... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 01.03.2018

Sote-valmistelun kriittinen veteraani

Professori Jussi Huttunen on ollut mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 19.02.2018

Stop diabetekselle?

Diabetes yleistyy valtavaa vauhtia kaikkialla maailmassa, ja tutkijat etsivät... » Lue lisää
Mylab Nyt Uutiset | 13.02.2018

Mylabin palvelut saavat uuden nimen

Mylabin palvelut ja ohjelmistotuotteet tunnistat nyt nimestä My+®. Tavoitteena... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 29.01.2018

Laboratorio polttavan auringon alla

Helsingin yliopistossa tutkitaan, suojaako uusi rokote matkailijoita ETEC-bakteerin aiheuttamalta... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 03.11.2017

Uuden raivaaja

Vuoden jonot neurologian poliklinikalle lyhenivät kolmen kuukauden mittaisiksi, kun... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 25.10.2017

Just siirsi asiakkaan keskiöön

Järvenpäässä valmistaudutaan sote-uudistukseen monella rintamalla. Tammikuussa avautui uusi sosiaali-... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 10.10.2017

Kanta kasvaa ja kehittyy

Sote-uudistuksen toteutuminen ei jää tietojärjestelmistä kiinni, uskoo sosiaali- ja... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 04.10.2017

Merkkiaine voi paljastaa ärhäkän syövän

Helsingin yliopistossa etsitään uusia keinoja tunnistaa, kenen eturauhassyöpä etenee... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 03.10.2017

Laboratorioseuranta siirtyy kotiin

Kun potilas mittaa laboratorioarvonsa vierilaitteella kotona, säästyy paljon sekä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2017

Käsityöstä robotteihin ja automaatioon

Miten kliinisten laboratorioiden arki on viime vuosina ja vuosikymmeninä... » Lue lisää
Mylab Nyt Mylab On Uutiset | 28.09.2017

Weblab etenee mikrobiologiaan

Mikrobiologian toimintojen kehittäminen on ollut haastava, mutta palkitseva projekti.... » Lue lisää